Chociaż staramy się spełnić Wasze oczekiwania, nawet te najwyższe, jesteśmy świadomi tego, że mogą się zdarzyć różne sytuacje. Chcecie zareklamować produkt? Podobnie jak w przypadku zwrotów, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zwrotu i reklamacji. Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i staramy rozpatrywać reklamacje na ich korzyść. Wrócimy do Was mailowo z odpowiedzią maksymalnie do 14 dni i zaproponujemy rozwiązanie. Od niego będzie zależał ostateczny czas realizacji reklamacji.

→ Elektroniczny formularz reklamacji ←

JAK WNIEŚĆ REKLAMACJĘ

W przypadku, gdy nabyty towar lub usługa są wadliwe, przysługuje Państwu jako konsumentom, prawo wniesienia reklamacji.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznego formularza zwrotu i reklamacji. Niezależnie, aby wnieść reklamację, mogą Państwo skorzystać z poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Poniżej podajemy dane, pod które należy kierować reklamacje:

OGGI SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Sompolinek 18
62-610 Sompolno

[email protected]

W celu umożliwienia nam sprawnego rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego, zalecamy aby zawierało ono:

• imię i nazwisko,
• adres,
• nr telefonu i adres e-mail,
• datę zawarcia umowy,
• datę stwierdzenia przyczyny reklamacji,
• opis problemu,
• żądanie reklamacji,
• podpis.

Udostępniamy możliwość złożenia reklamacji przy użyciu formularza elektronicznego, jednak nie jest to obowiązkowe.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Otrzymane reklamacje rozpatrujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy Kodeks cywilny. Informacje o stosowanej przez nas procedurze rozpatrywania reklamacji znajdą Państwo w regulaminie naszej strony internetowej, w części „Reklamacje” oraz poniżej.

Czas rozpoznania: wynosi 14 dni od daty zgłoszenia.
Podstawa reklamacji: reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów objętych umową sprzedaży oraz innych usług.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z NIEZGODNOŚCIĄ Z UMOWĄ

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.
4. Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
5. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

OBNIŻENIE CENY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY W ZWIĄZKU Z REKLAMACJĄ

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1. sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
2. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 ustawy o prawach konsumenta;
3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e ustawy o prawach konsumenta.